Polityka prywatności Zastrzegamy.pl

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest NETLIBRE SP. Z O.O. z/s w Poznaniu (adres siedziby: 60-539 Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 1c/10), KRS: 0000395252.

• Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do przesłania bezpłatnej wyceny usługi świadczonej za pośrednictwem Zastrzegamy.pl
• Zastrzegamy.pl zbiera następujące dane osobowe usługobiorców: imię, adres e-mail oraz numer telefonu.
• Zebrane dane osobowe Zastrzegamy.pl używa jedynie w celu przesłania bezpłatnej wyceny usługi świadczonej za pośrednictwem Zastrzegamy.pl
• Zastrzegamy.pl nie przysyła i nie przekazuje zebranych danych podmiotom trzecim.
• Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
• Modyfikacji i usunięcia danych osobowych lub rezygnacji z komunikacji możesz dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego wiadomości e-mail na adres: kontakt@zastrzegamy.pl.