Jeżeli zarejestrowałeś znak towarowy, jesteś wyłącznie uprawnionym do jego używania w obrocie. Znak towarowy jest często wyznacznikiem renomy przedsiębiorstwa, a dzięki jego rejestracji zyskujesz silne zabezpieczenie przed nadużyciami. Gdy ktoś narusza Twoje prawo i bezprawnie wykorzystuje oznaczenie przysługuje Ci szereg roszczeń, które znacznie łatwiej można wyegzekwować w przypadku okazania dowodu rejestracji oznaczenia.

Zgodnie z ustępem 2 art. 296 Ustawy prawo własności przemysłowej, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

 1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
 2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
 3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Upraszczając, bezprawne wykorzystanie polega więc na posługiwaniu się identycznym lub podobnym znakiem dla tych samych towarów czy usług, na przykład poprzez umieszczanie cudzego oznaczenia na własnych produktach, które znajdują się w tej samej klasie. Zachowania takie są sankcjonowane, a uprawniony może dochodzić swoich praw zarówno na drodze karnej jak i cywilnej.

 

  Masz pytanie?

  Zapytaj prawnika o darmową wycenę


  padlock

   

  Jak stanowi art. 296 Ustawy prawo własności przemysłowej, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać:

  1. zaniechania naruszania – roszczenie te ma na celu powstrzymanie naruszyciela przed dalszymi działaniami, które szkodzą zarejestrowanemu oznaczeniu. W praktyce żądanie takie polega na wezwaniu do zaprzestania używania znaku, które w przypadku okazania się świadectwem ochronnym często okazuje się skuteczne. Roszczenie te jest niezależne od winy, co oznacza, że naruszający mógł działać nieświadomie, bez wiedzy o istnieniu innego zarejestrowanego znaku i złych intencji, a mimo to będzie musiał zaprzestać swoich działań.
  2. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści – tak jak i poprzednie żądanie, nie jest ono zależne od winy.
  3. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego – z takim żądaniem możesz wystąpić, gdy poniesiesz szkodę np. w wyniku utraty klientów, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez innego przedsiębiorcę, który posługiwał się Twoim znakiem i wyłącznie wówczas, gdy naruszenie jest zawinione, to znaczy, gdy osoba, która dokonała naruszenia wiedziała lub mogła się dowiedzieć o istnieniu prawa ochronnego na dany znak towarowy. Jak zostało wskazane, wysokość szkody z reguły odpowiada wysokości licencji, która zostałaby w danym czasie udzielona.

  Swoje żądania możesz skierować bezpośrednio do osoby, która naruszyła Twoje prawo, ale także do osoby, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku- czyli z reguły od sprzedawcy.

  Dodatkowo, poza wyżej wskazanymi roszczeniami sąd na wniosek, rozstrzygając o naruszeniu prawa do znaku towarowego, może orzec o podaniu orzeczenia do publicznej wiadomości.

  Z racji, że postępowanie sądowe może toczyć się bardzo długo, a w tym czasie może dojść do dalszych naruszeń Twojego znaku, powinieneś złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia na podstawie art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego. We wniosku musisz uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, osoba naruszająca będzie musiała zaniechać swoich działań już na wczesnym etapie postępowania.

  Bezprawne wykorzystanie znaku towarowego może także skutkować sankcjami karnymi. Są one przewidziane także na mocy Ustawy prawo własności przemysłowej. W art. 305 sankcjonowane jest oznaczanie towarów podrobionym, zarejestrowanym znakiem towarowym bez prawa do używania tego znaku celu wprowadzenia do obrotu oraz dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami. Jest to przestępstwo kierunkowe, co oznacza że może być popełnione wyłącznie umyślnie.

  Karami za te przestępstwo są przede wszystkim grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (a jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu- czyli nadużycia są regularnym działaniem, albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności nawet do lat 5).

  Istnieje możliwość kumulacji roszczeń cywilnych i karnych, czyli dochodzenia ich jednocześnie.

  Jeśli więc spostrzegłeś, że inny przedsiębiorca narusza prawa do Twojego znaku towarowego, na przykład poprzez oznaczanie nim własnych towarów czy usług, powinieneś niezwłocznie wystosować wezwanie do zaprzestania naruszeń. Świadectwo rejestracji znaku we właściwym urzędzie jest niezwykle silną bronią i okazanie się nim w wielu przypadkach będzie wystarczające. Wielu przedsiębiorców może być bowiem nieświadomych naruszeń. Musisz pamiętać, że dotyczy to tylko znaków, które oznaczają te same towary i/lub usługi a więc istnieje potencjalne ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd. Jeżeli jednak wezwanie okaże się niewystarczające, powinieneś podjąć obronę na drodze sądowej- jako wyłącznie uprawniony do używania znaku, przysługuje ci szereg roszczeń zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. Pamiętaj także, by złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, dzięki czemu naruszyciel nie będzie mógł używać zastrzeżonego znaku.

  Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w walce z naruszeniami Twojego znaku, zapraszamy do kontaktu.